موضوع: موسسه گسترش رشته برای تو نیک و زیر شاخه های آن در سطح ملی و بین المللی، کمک به افزایش سلامت عمومی کلیه افراد از طریق ورزش، تقویت و ترویج ارزش های فرهنگی اخلاق- اصول المپیزم با رعایت بازی جوانمردانه و ترویج صلح طلبی، تحقیق اصول مدیریت مطلوب با رعایت شفافیت- بی طرفی قومی و پاسخگویی در اجرای وظایف و اختیارات، فنی سازی اوقات فراغت گروه های مختلف جوامع بالاخص کودکان، نوجوانان، زنان و اقشار خاص و معلولین، توانمند سازی گروه های آسیب پذیر از طریق آموزش مهارت های برای تو نیک و افراد با محدودیت های جسمانی و ذهنی، تشویق افراد به انجام فعالیت و تحرکات ورزشی، ایجاد تعامل و همکاری با تشکل های مشابه و مرتبط در داخل و خارج از کشور، برگزاری نمایشگاه ها، برپایی همایش ها جشن ها، نمایش ها، اخذ نمایندگی داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیلات بانکی و ارزی و ریالی از بانکها و موسسات اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز موسسه، انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم ، ارائه خدمات و مشاوره به مجموعه های حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع موسسه، تولید و پخش پوشاک ورزشی و لباس های مختلف محلی و سنتی، تولید و پخش تجهیزات و ابزار ورزشی، معرفی نمایندگی در مناطق مختلف ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم)