ياسمن مؤيدي

فعال اجتماعي با نيم قرن سابقه فعاليت، مبتكر و سرمايه گذار در امور اجتماعي نيكوكاري كارآفريني ورزشي
نيكوكاري: مؤسس و عضو هيئت مديره مؤسسات مختلف خيريه و انساندوستي، پشتيبان كم‫توانان و اقشار آسيب پذير به وي‍ژه بانوان
صلح و دوستي: مؤسس و مدير عامل سازمان مردم نهاد صلح و دوستي براي تو نيك، فعال در زمينه ايجاد تعامل، همكاري و خواهر خواندگي بين تشكلها، انجمن ها، شهرها و روستاها
كارآفريني: مبتكر مهارت براي تو نيك، راه اندازي ده ها مركز آموزش و كار آفريني، كارآفريني براي هزاران نفر به ويژه افراد كم توان و آسيب پذير
ورزشي: مبتكر ورزش براي تو نيك، سرپرست انجمن ورزشي براي تو نيك( فدراسيون ورزش روستايي و بازي هاي بومي محلي)، سرپرست انجمن ايروبيك ( فدراسيون ورزش‫هاي همگاني)، سرپرست انجمن براي تو نيك ( امور دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري)، سرپرست انجمن براي تو نيك ( سازمان ورزش شهرداري تهران)، راه اندازي ده ها مركز ورزشي به ويژه براي كم توانان، برپا كننده دوره ها و كارگاه هاي آموزشي ورزشي، برپاكننده مسابقات ورزشي، برپاكننده رويدادهاي تخصصي ورزشي
بين المللي: مؤسس انجمن هاي دوستي (فرانسه و ايران، ايران و فرانسه، ايران و بلژيك)، مؤسس انجمن بين المللي براي تونيك (فرانسوی)، مؤسس فدراسیون بین المللی برای تو نیک و فعاليت در زمينه ديپلماسي عمومي
گردشگري: مسئول كميته صلح و گردشگري فدراسيون ورزش روستايي و بازيهاي بومي و محلي
اقتصادي: سرمايه گذاري جهت احداث و راه اندازي ده ها باشگاه ورزشي، مبتكر و توليدكننده كالاهاي ورزشي، پوشاك، صنايع دستي و ...، مشاور اتاق بازرگاني ايران و فرانسه، برپاكننده همايش ها، نمايشگاه ها، جشنواره ها، دوره ها و كارگاه ها، رويدادهاي بين المللي